Posted on

Nyliberalism

Ordet nyliberalism är flitigt förekommande i svensk politisk debatt. Det gäller särskilt för den som läser de vänsterlutande kultur- och ledarsidorna, där begreppet oftast används i negativ mening. Man menar på att det är ”nyliberalismen” som bryter ner landet. Orsakar alienation och säljer ut välfärden. Mot det brukar ställas en synpunkt om att det svenska skattetrycket ligger runt 50 % vilket knappast kan anses vara ett tydligt tecken på ett nyliberalt samhälle. Oavsett vilken position du intar kan det dock vara väl värt att sätta dig in i vad nyliberalism faktiskt innebär för att själv kunna bilda dig en uppfattning och bättre förstå det politiska samtalet.

Klassisk liberalism

Det är få som bekänner sig till nyliberalismen som faktiskt kallar sig för nyliberaler. Istället brukar begrepp som ”libertarian”, eller ”klassisk liberal”, användas. Rent krasst är det få som idag är renodlade libertarianer eller nyliberaler. Ser man till det svenska politiska landskapet i stort bekänner sig de flesta politiska aktörer snarare till någon form av socialliberalism, om än i varierande grad.

Den klassiska liberalismen lutar sig mot de politiska tänkare som uppstod på 1700-talet. Adam Smith och John Stuart Mill är några av de tidiga förfäderna. De vände sig dels emot det centralstyre som monarkin innebar, men vände sig också mot dåtidens ekonomiska tänkande. Man kan säga att de både var progressiva filosofer men också de första som började tänka i nationalekonomiska banor. Målet var att införa demokrati, samt att avskaffa handelshinder mellan stater så som tullar och skatter. De började se att den dåtida ekonomin präglad av stark protektionism och skråväsende skadade ekonomin istället för att utveckla den. Den klassiska liberalismen strävade efter att dela upp makten mellan medborgare, stat och kyrka och gjorde skillnad mellan stat och samhälle. Statens uppgift enligt den klassiska liberalismen är att sköta polis- och rättsväsende, men i övrigt blanda sig så lite i medborgarnas liv som möjligt.

Modern nyliberalism

Den moderna nyliberalismen är ett barn av 80-talet, och då främst Reagan och Thatcher. Efter ett par decennier av ständigt expanderande stat och skattetryck kom en motreaktion präglad av privatiseringar. Istället för att staten skulle styra och bestämma ville man att mer skulle göras upp direkt mellan människor och företag. Man kan förenklat säga att i ett nyliberalt samhälle är det viktigt att ha kontakt med en bra advokatbyrå, för när ingenting är centralreglerat blir det väldigt mycket viktigare hur ett avtal skrivs. Den moderna nyliberalismen ses idag nästan som synonym med begreppet kapitalism i det att man gärna fokuserar mycket på att underlätta för företagande samtidigt som man hävdar att skatt är stöld. Även detta är något som kan härledas tillbaka till Adam Smith som redan på 1700-talet förespråkade så kallad Laissez-faire-kapitalism med fria marknader och få regleringar.